messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ - ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล เพื่อใช้ในการลำเลียงผลผลิตและสัญจรเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านได้ถึงกันทั้งตำบล - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ปศุสัตว์ให้เพียงพอตลอดทั้งปี - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพหลักของประชาชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและตรง ตามทิศทางความต้องการของท้องตลาด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ - จัดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดวางรางระบายน้ำ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีสภาพ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมชุมชนที่น่าอยู่ - ส่งเสริมการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง สนับสนุนการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน - ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง เพื่อที่ประชาชนจะได้มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ที่แข็งแรง พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ - พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี