messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2619661
นางอัจฉราพร อุทรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-0420030
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวศุภินันท์ ขันมูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-2625879
นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 093-1313542
นายสมพงษ์ ยอดอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 080-1228009
นางสาวสุนันทา คงสมจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 081-8533539
นายพิษณุ ขุนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0828801130
นางหวา ดีดวงพันธ์
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 092-3511685
นายนรินทร์ กุดแถลง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-8492936
นายยุทธนา จ้อยมี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 093-1808068
นายพนม พรมเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 097-9293693
นายแดง สำรี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 090-6930541
นายธีรภาพ โพธิ์ใต้
พนักขับรถยนต์
นายธัญญรัตน์ ขำเขียว
พนักงานจ้่างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 084-1136873
นางสาวภัควลัญชญ์ พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 083-9514808
นางสาวอริษา แม้นดินแดน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 096-8168050
นายกิตติชัย ไชยสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัชญาวัต พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประณต สินธารารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติธัช หวังเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมหมาย บัวแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิลาวุธ ทองวิเวก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชชุดา ส้มแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ