messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายณรงค์ น้อยผล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 094-1698599
นายปฏิภาน แน่งน้อย
ผุ้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 064-4135304
นายธีรพัฒน์ อ่ำอุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธงชัย คงประยูร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณิชกานต์ เหลือลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ