messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2567[11 มีนาคม 2567]
การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย[8 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ[3 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด[9 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูล[6 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566[26 พฤษภาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด[8 มีนาคม 2566]
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[22 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า[22 กรกฎาคม 2565]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[21 กรกฎาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)