องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดการสอบถาม

 

อยากทราบว่ารับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่ค่ะ

ให้มาขึ้นทะเบียนก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมค่ะ เพราะเดือนกันยายน จะต้องประมวลผลค่ะ

(โดย:วิชุดา ส้มแก้ว เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2567)

ขั้นตอนและหลักฐานการขอเลขที่บ้านต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้าน 1. แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้าน ต่อ อบต. ที่ บ้านหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ 2. เมื่อได้รับอนุญาตก่อสร้างจาก อบต. ให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหรืออาคารจนแล้วเสร็จ 3. แจ้งขอออกเลขที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ 4. แจ้งขอออกเลใบรับรองส้วมจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ตำบลที่บ้านหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ 5. เมื่อวดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารต่อไปนี้ยื่นคำขอออกเลขที่บ้าน ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ เืพื่อขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอ (หรือของผู้รับมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจดำเนินการแทน) (2) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่ดินแปลงนั้นๆ (3) หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของอาคาร ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมีการมอบอำนาจดำเนินการแทน) (4) ภาพถ่ายบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้าน ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อ รับรองว่าเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านใหม่จริง (5) หนังสือรับแจ้งขอเลขที่บ้านใหม่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน (ท.ร. 900) ที่บ้านหรือส่ิงก่อสร้างที่จะขอเลขที่บ้านตั้งอยู่ (6) หนังสือรับรองการใช้ส้วม

(โดย:จงพิพัฒน์ อุทรักษ์ เขียนเมื่อ:23 พฤษภาคม 2566)

เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างเมื่อไรค่ะ

ขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องนะคะหรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวการประชาสัมพนธ์ผ่าน facebook องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อย่างต่อเนื่องนะคะ

(โดย:อริษา แม้นดินแดง เขียนเมื่อ:27 เมษายน 2566)

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคาร ธกส.สาขาบ้านด่านลานหอย) ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (งานพัฒนาชุมชน) หรือติดต่อสอบถาม 055-615687 ค่ะ

(โดย:ประจิม ค้อมทอง เขียนเมื่อ:23 กุมภาพันธ์ 2566)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว