messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูล
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview58
รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : จิราพรกระการดี | เปิดอ่าน : pageview4
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview86

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 มีนาคม 2567]
พิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 มีนาคม 2567]
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบประจำปี 2567[21 มีนาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สขร.ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview25

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

สถิติ sitemap
วันนี้ 59
เดือนนี้1,813
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)54,700
ทั้งหมด 138,605


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

image สถานที่สำคัญในตำบล

ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง[22 กรกฎาคม 2565]

สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]

เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง[22 กรกฎาคม 2565]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ