ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง