ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง