ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะคร้อ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง