ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 75 คน )
เพศ
ชาย
56.25%
หญิง
43.75%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
30.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.83%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.33%
อื่นๆ
20.83%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.44%
พอใจมาก
22.44%
ปานกลาง
17.95%
พอใจน้อย
18.59%
พอใจน้อยที่สุด
18.59%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.98%
พอใจมาก
18.88%
ปานกลาง
19.58%
พอใจน้อย
18.88%
พอใจน้อยที่สุด
21.68%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.71%
พอใจมาก
21.71%
ปานกลาง
17.05%
พอใจน้อย
19.38%
พอใจน้อยที่สุด
20.16%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
21.74%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
19.13%
พอใจน้อย
21.74%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
28.99%
พอใจมาก
18.84%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
18.84%
พอใจน้อยที่สุด
15.94%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
22.58%
พอใจมาก
20.97%
ปานกลาง
19.35%
พอใจน้อย
19.35%
พอใจน้อยที่สุด
17.74%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
24.56%
พอใจมาก
15.79%
ปานกลาง
22.81%
พอใจน้อย
17.54%
พอใจน้อยที่สุด
19.30%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
29.82%
พอใจมาก
17.54%
ปานกลาง
19.30%
พอใจน้อย
14.04%
พอใจน้อยที่สุด
19.30%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
23.53%
พอใจมาก
20.59%
ปานกลาง
20.59%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
17.65%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
27.69%
พอใจมาก
16.92%
ปานกลาง
18.46%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.92%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
23.53%
พอใจมาก
19.61%
ปานกลาง
19.61%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
19.61%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
26.32%
พอใจมาก
19.30%
ปานกลาง
19.30%
พอใจน้อย
17.54%
พอใจน้อยที่สุด
17.54%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
27.66%
พอใจมาก
19.15%
ปานกลาง
19.15%
พอใจน้อย
17.02%
พอใจน้อยที่สุด
17.02%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
26.92%
พอใจมาก
19.23%
ปานกลาง
17.31%
พอใจน้อย
21.15%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
18.97%
พอใจมาก
25.86%
ปานกลาง
17.24%
พอใจน้อย
18.97%
พอใจน้อยที่สุด
18.97%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
27.12%
พอใจมาก
18.64%
ปานกลาง
18.64%
พอใจน้อย
16.95%
พอใจน้อยที่สุด
18.64%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ ข้อเสนอแนะ