องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอกทองสุข เหล่าทองสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 065-5274858
นายเสน่ห์ สุริยะลังกา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 080-0710856
นายออด เอี่ยมอ้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 089-2722723
นายบุญเทิง จางวางคง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 087-8405688
account_box สมาชิกสภา
นายอรุณ สอนปั้น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-2684948
นายนพรัตน์ น้อยผล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 095-3136634
นางหน่อเงิน ม่วงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 063-3160311
นายเนตร เอมอยู่
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 081-9724550
นายวิเชียร ใจกาวิล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 095-3195174
นายย้าย ฉลองเดชากุล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 064-9854671
นายเปี่ยม รอดฝุ่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 082-1788412
นายสุรเชษฐ์ พรรณมาตย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 062-2955735
นายเอื้อม ตึ่งจ๊ะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 062-0265801
นางวรณัน หอมโอชารส
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 083-7989230
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 064-3546098
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 088-2727950
นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-7569583
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2619661
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0932619661
account_box สำนักปลัด
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2619661
นางอัจฉราพร อุทรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-0420030
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวศุภินันท์ ขันมูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-2625879
นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083-6558695
นายสมพงษ์ ยอดอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 080-1228009
นางสาวสุนันทา คงสมจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 081-8533539
นางหวา สายทอง
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 092-3511685
นายนรินทร์ กุดแถลง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-8492936
นายยุทธนา จ้อยมี
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 093-1808068
นายพนม พรมเรือง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 097-9293693
นายธัญญรัตน์ ขำเขียว
พนักงานจ้่างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 084-1136873
นายแดง สำรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 090-6930541
นางสาวภัควลัญชญ์ พรมมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 083-9514808
นางสาวอริษา แม้นดินแดน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 096-8168050
account_box กองคลัง
นางสาวประภาพรรณ พัดคุ้ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-7569583
นายธนาพิพัฒน์ เอี้ยงหมี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0806848989
นางสาวนฤมล มูลเมือง
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 0856692599
นางสาวบุษยพรรณ จิตติพันธ์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 099-1422654
นางสาวอรพรรณ โวหาร
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 096-7568072
นางสาวสุกัญญา สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 097-2717490
นางสาวปรียานุช รอดเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 061-6856179
นายจารุวัฒน์ เข็มคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 062-2868400
นางสาวณัฐธิดา โตเหี้ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 081-1815372
นางสาวอัจฉรา ราชสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 083-4977551
นางสาวเจนจิรา เหลือลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 096-8198050
นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 064-4298631
account_box กองช่าง
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายณรงค์ น้อยผล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 094-1698599
นายปฏิภาน แน่งน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 064-4135304
นายพิษณุ ขุนทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-8801130
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0932619661
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวจิราพร กระการดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-0062086
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทรศัพท์ : 064-3546098
นางธิติรัตน์ คำภิระแปง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 086-9316102
นางโกศล ระยะประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5651890
นางสาวกนกกาญจน์ ฝั่งสระ
นักวิชาการศึกษา
นางวันเพ็ญ ด้วงขำ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 080-5050493
นางสาวกานต์ชนก ทั่่่งโต
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065-4819451
นางสาวสุดาพร น้อยผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-9325240
นางสาวนันทวัน บุญจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 084-5916976
นางสาวชุติมา เคลือบมาก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 061-1135168
นางสาวนพเก้า ศรีศุภารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-8924089
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 088-2727950
นางสาวจามจุรี แน่งน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 065-4815826
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายชำนาญ เอมอยู่
กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727773
นายกมล สอนปั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1
โทรศัพท์ : 095-3141026
นายณัฐพงษ์ ใจกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2
โทรศัพท์ : 084-8088198
นายศุภชัย ดีเมฆ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 087-8425323
นายปุ้ย สินยอง
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4
โทรศัพท์ : 065-0066795
นายสาริน แน่งน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 093-9859448
นายสมพงษ์ ลาขุมเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-2429969
นายวิเศษ บุญชม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
โทรศัพท์ : 080-1312497
นางหยาด รักนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 080-1549701
นายสมภพ พรมคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 085-5717197