messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางฐนิษชา จางวางคง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0932619661
นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-1673844
นางสาวจิราพร กระการดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-0062086