องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
check_circle สภาพทั่วไป
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอ ถึง ตำบล ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 28,729.89 ไร่ หรือ ประมาณ 45.96 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,249 คน -ชาย 2,553 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64 -หญิง 2,696 คน คิดเป็นร้อยละ 51.36 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,536 ครัวเรือน ความหนานแน่นเฉลี่ย 114.21 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
-ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว หมู่ที่ 6 บ้านหนองตม ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศใต้ ติดต่อ ถนนจรดวิถีถ่อง, ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.ด่านลอย หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวาง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย -ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ต.วังประจบ หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
อาณาเขตติดต่อ

อาชีพในตำบล
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) การ ทำนาสามารถทำได้ปีละ 1 ครั้งตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนที่เหลือ ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำสายหลักของตำบลคือ คลองกลางดง นอกนั้นเป็นลำคลองธรรมชาติสายสั้นๆ คือคลองจิกลานน้อย คลองบ่อเจ็ดวา คลองหนองหญ้าปล้อง คลองบุ่งบัว คลองหนองโพธิ์ คลองลานเฒ่า คลองชัฎลาน คลองท่าสะใบ คลองวังตะคร้อ แต่มีน้ำไหลในคลองไม่ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก
เขตการปกครอง
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย