messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทรศัพท์ : 064-3546098
นางธิติรัตน์ คำภิระแปง
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 086-9316102
นางโกศล ระยะประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 089-5651890
นางสาวกนกกาญจน์ ฝั่งสระ
นักวิชาการศึกษา
นางวันเพ็ญ ด้วงขำ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 080-5050493
นางสาวกานต์ชนก ทั่่่งโต
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065-4819451
นางสาวสุดาพร น้อยผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-9325240
นางสาวนันทวัน บุญจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 084-5916976
นางสาวชุติมา เคลือบมาก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 061-1135168
นางสาวนพเก้า ศรีศุภารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 082-8924089
นางสาวบุษยพรรณ จิตติพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชลิดา หอมรื่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ